Ontmoet 12 tot 20 singles tijdens een gezellig avondje uit

Privacy

FlitsDate respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt.

Artikel 1. Definities

1.1. In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:

 • a. BEAU Events: de gebruiker van dit privacy beleid: de eenmanszaak BEAU Events, ook handelend onder de naam FlitsDate, gevestigd aan de Daalseweg 253 A (6521 GK) te Nijmegen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 30141935;

 • b. betrokkene: de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) een overeenkomst is aangegaan met BEAU Events, dan wel de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) contact heeft opgenomen met BEAU Events i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst of de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) de website bezoekt;

 • c. overeenkomst: de overeenkomst tussen BEAU Events en de betrokkene waarbij de betrokkene gebruik maakt van de dienst die BEAU Events aanbiedt;

 • d. website: de website www.flitsdate.nl die door BEAU Events wordt beheerd;

 • e. profilering: het verwerken van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van de betrokkene geŽvalueerd worden met als doel zijn persoonlijke voorkeuren, interesses, online zoekgedrag, locatie te analyseren of te voorspellen;

 • f. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geÔdentificeerd kan worden.

Artikel 2. Persoonsgegevens

2.1. Voor BEAU Events is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt BEAU Events volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.

2.2. BEAU Events gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.

2.3. BEAU Events verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens (via de website) aan BEAU Events heeft verstrekt of wanneer de betrokkene de website bezoekt of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met BEAU Events.

2.4. BEAU Events verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:
 • a. voor- en achternaam;
 • b. bankrekeningnummer;
 • c. telefoonnummer;
 • d. e-mailadres;
 • e. geboortejaar;
 • f. geslacht;
 • g. IP-adres;
2.5. BEAU Events verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.

2.6. De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger. BEAU Events kan echter niet controleren of een betrokkene ouder dan 16 is. BEAU Events raadt ouders en wettelijk vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als een ouder of wettelijk vertegenwoordiger er van overtuigd is dat BEAU Events zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de ouder of wettelijk vertegenwoordiger contact op te nemen met BEAU Events middels de contactgegevens opgenomen in artikel 12.1 en dan zal BEAU Events de verwerking beŽindigen en de persoonsgegevens verwijderen.

Artikel 3. Grondslag en doeleinden van de verwerking

3.1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen.

3.2. BEAU Events verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • a. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
 • b. het uitbrengen van een offerte en/of aanbod aan betrokkene;
 • c. het tot stand komen van de overeenkomst;
 • d. het uitvoeren van de overeenkomst;
 • e. het waarborgen van de kwaliteit van de dienst die BEAU Events levert;
 • f. om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
 • g. het onderhouden van een klantrelatie met de betrokkene;
 • h. het behandelen van een betaling;
 • i. het opbouwen en bijhouden van een klantenbestand;
 • j. het sturen van een factuur;
 • k. het voldoen aan administratieve plichten;
 • l. om de betrokkene gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden (profilering), zie ook artikel 4;
 • m. om de betrokkene, indien hij daarvoor toestemming heeft verleend, een nieuwsbrief te sturen, zie ook artikel 5;
 • n. om de website en de dienstverlening van BEAU Events te verbeteren;
 • o. het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de website.
3.3. De verstrekking van de naam, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en geboortejaar van de betrokkene is een contractuele verplichting. Zonder deze gegevens kan geen overeenkomst tot stand komen.

3.4. BEAU Events zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

3.5. BEAU Events verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. BEAU Events streeft naar minimale gegevensverwerking.

3.6. BEAU Events zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

Artikel 4. Profilering

4.1. Profilering geschiedt enkel met gegevens verkregen bij totstandkoming van een overeenkomst. Betrokkene heeft de mogelijkheid zich voorafgaand aan de overeenkomst tegen profilering te verzetten of de profilering ten allen tijde in te trekken.

4.2. Het doel van profilering is:
 • a. de betrokkene op de website advertenties of overig content te tonen waarvan BEAU Events vermoedt dat de inhoud van de advertentie of content in overeenstemming is met de interesses van de betrokkene;
 • b. marketinganalyses;
 • c. sturen van een gepersonaliseerde nieuwsbrief.
4.3. Profilering kan plaatsvinden door een combinatie van de gegevens die de betrokkene bij het aanmaken van een account verstrekt heeft.

4.4. Voor profileringsdoeleinden kunnen de volgende gegevens door BEAU Events worden verwerkt:
 • a. geslacht;
 • b. leeftijd;
 • c. locatiegegevens;
Artikel 5. Nieuwsbrieven

5.1. Er worden enkel nieuwsbrieven naar de betrokkene gestuurd, indien de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan BEAU Events. De betrokkene kan zich te allen tijde afmelden voor nieuwsbrieven, zie artikel 6. Voor het versturen van nieuwsbrieven na inschrijving is artikel 6 van de Algemene Voorwaarden van BEAU Events van toepassing.

5.2. BEAU Events zal de betrokkene niet voor directe marketingdoeleinden benaderen indien de betrokkene daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Artikel 6. Afmelden voor nieuwsbrieven

6.1. De betrokkene kan zich op de volgende wijzen afmelden voor nieuwsbrieven:
 • a. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven;
 • b. door contact op te nemen met BEAU Events, zie artikel 12.1 voor de contactgegevens.
6.2. In elke nieuwsbrief welke naar de betrokkene wordt verstuurd, wordt een link opgenomen waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrieven of er kan via een reply gevraagd worden om je af te melden.

Artikel 7. Wissen van persoonsgegevens

7.1. BEAU Events zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
 • a. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
 • b. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
 • c. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
7.2. BEAU Events is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het ďrecht op vergetelheidĒ niet van toepassing is.

Artikel 8. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

8.1. BEAU Events zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet eerder aan derden verstrekken, dan indien:
 • a. BEAU Events daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
 • b. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
 • c. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
 • d. de doorgifte geschiedt aan een door BEAU Events voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker BEAU Events een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
8.2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

Artikel 9. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen

9.1. Op verzoek verleent BEAU Events aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die BEAU Events van hem bijhoudt en verstrekt BEAU Events de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.

9.2. BEAU Events biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die BEAU Events van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.

9.3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij BEAU Events worden ingediend, zie artikel 12.1 voor de contactgegevens van BEAU Events. BEAU Events reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

Artikel 10. Bezwaar

10.1. De betrokkene kan bij BEAU Events bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat BEAU Events het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt BEAU Events met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij BEAU Events bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

Artikel 11. Recht van beperking

11.1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene BEAU Events verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

Artikel 12. Contact

12.1. Voor vragen over de wijze waarop BEAU Events persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die BEAU Events van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met BEAU Events.

adres: Daalseweg 253 A
postcode/plaats: 6521 GK Nijmegen
e-mailadres: algemeen@flitsdate.nl
website: www.flitsdate.nl

12.2. Indien BEAU Events op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beŽindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt BEAU Events de betrokkene daarvan op de hoogte.

Artikel 13. Beveiligingsmaatregelen

13.1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft BEAU Events verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.

13.2. BEAU Events neemt de volgende veiligheidsmaatregelen:
 • a. het gebruiken van systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te voorkomen en welke enkel toegankelijk zijn voor directie en administratie;
 • b. het gebruiken van beveiligde netwerkverbindingen;
 • c. gegevens die aan BEAU Events worden verstrekt, worden middels een beveiligde web omgeving opgeslagen op een aparte server in een afgesloten ruimte;
 • d. het periodiek (laten) controleren van de genomen beveiligingsmaatregelen;
 • e. tijdige software updates
 • f. e-mailberichten en/of andere documenten waarin persoonsgegevens van betrokkenen zijn opgenomen worden in de regel niet uitgeprint. Indien er toch iets wordt uitgeprint, dan wordt het document bewaard in een afgesloten kast in een afgesloten kamer of wordt het document direct na gebruik vernietigd;
 • g. fysieke bescherming van haar IT-voorzieningen en apparatuur tegen toegang door onbevoegden en tegen schade en storingen.
Artikel 14. Privacy beleid van derden

14.1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites of applicaties van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. BEAU Events aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website of applicatie geraadpleegd te worden.

Artikel 15. Wijzigingen

15.1. BEAU Events behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van BEAU Events.

Artikel 16. Datalek

16.1. Indien zich bij BEAU Events een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal BEAU Events daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

16.2. Indien er sprake is van een datalek bij BEAU Events dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt BEAU Events de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

Artikel 17. Cookies

17.1. BEAU Events gebruikt functionele- en analytische cookies.

17.2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene.

17.3. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat BEAU Events zijn dienst niet of niet naar behoren kan verlenen.

17.4. Soorten cookies en doelen:
De partij die de cookie plaatst Het soort cookie Het doel waarvoor de cookie wordt geplaatst
BEAU Events Functionele cookie Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de betrokkene kan inloggen op de website.
Met functionele cookies kan de website de betrokkene herkennen wanneer de betrokkene de website weer bezoekt. Dit is handig zodat de betrokkene niet steeds opnieuw hoeft in te loggen op de website bij een nieuw websitebezoek.
BEAU Events ten behoeve van het gebruik van Google Analytics Analytische cookie Door het gebruik van analytische cookies kan BEAU Events zien op welke wijze de betrokkene de website gebruikt en kan BEAU Events op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet met derden gedeeld, worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene. BEAU Events heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld dat bezoekers van de website anoniem blijven.

17.5. BEAU Events kan zijn beleid ten aanzien van cookies van tijd tot tijd, bijvoorbeeld vanwege een wetswijziging, aanpassen. Wijzigingen of aanvullingen op het beleid van BEAU Events ten aanzien van cookies worden hier gepubliceerd. BEAU Events raadt de bezoeker aan om regelmatig dit beleid te controleren.

Artikel 18. Klacht indienen

18.1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door BEAU Events niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.